श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ८ वा   श्लोक १० वा

मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ ।

श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि ॥ ९ ॥

नाना वासनागुणानुवृत्ती । नाना परींच्या पुरुषप्रकृती ।

यांसी माझी माया मूळकर्ती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥६१॥

माझिया मायें मोहिले वरिष्ठ । जन केले विवेकनष्ट ।

भुलवूनियां मोक्षाची वाट । विषयनिष्ठ विवेकू ॥६२॥

ऐक उद्धवा पुरुषश्रेष्ठा । यापरी भ्रंशली जनांची निष्ठा ।

चुकोनि मोक्षाचा दारवंटा । साधनकचाटा जल्पती ॥६३॥

त्या नाना साधनांच्या युक्ती । ज्या मतवादें प्रतिपादिती ।

त्याही दीड श्लोकीं श्रीपती । उद्धवाप्रती सांगत ॥६४॥

. . .