श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १९ वा   श्लोक २१ वा

न साधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म उद्धव ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ २० ॥

सांख्य जें कां नित्यानित्य । कर्म जें कां नित्यनैमित्य ।

अष्टांगयोग समस्त । नव्हती समर्थ मत्प्राप्तीं ॥५५॥

स्वाध्याय जें वेदाध्ययन । तप जें वातांबुपर्णाशन ।

त्याग जो संन्यासग्रहण । माझे भक्तीविण बापुडीं ॥५६॥

जैशी नाकेंवीण बरव । कां शिरेंवीण अवयव ।

भर्तारेंवीण अहेव । जाण पां तो सर्व विटंबू ॥५७॥

तैसें माझे भक्तीविण । सकळ साधनें बापुडीं जाण ।

मज पावावया समर्थपण । नाहीं आंगवण समस्तां ॥५८॥

तैशी नव्हे माझी भक्ती । चढती वाढवून माझी प्रीती ।

तत्काळ करी माझी प्राप्ती । नव्हे पंगिस्ती आणिकाची ॥५९॥

जेव्हां उपजली माझी भक्ती । तेव्हांच झाली माझी प्राप्ती ।

हें पुनःपुन्हां उद्धवाप्रती । हरिखें श्रीपती सांगत ॥२६०॥

रत्‍नासवें जैशी दीप्ती । अरुणासवें जेवीं गभस्ती ।

तेवीं भक्तीपाशीं मी श्रीपती । असें निश्चितीं उद्धवा ॥६१॥

ते भक्ति लागे ज्याच्या चित्तीं । तैं मी सांपडलों त्याच्या हातीं ।

आणिकां साधनांचे प्राप्ती । विनाभक्ती मी नातुडें ॥६२॥

. . .