श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३३ वा   श्लोक ३५ वा

हृद्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं बिसोर्णवत् ।

प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत् स्वरम् ॥ ३४ ॥

वाचेसी नव्हतां गोचरू । दीर्घ प्रणवाचा उच्चारू ।

हृदयीं अनवच्छिन्न ओंकारू । अखंडाकारू उल्हासे ॥३३॥

घंटानादसदृश स्थितू । जैसा कमळमृणालसूक्ष्मतंतू ।

तैसा मूळादारभ्य ब्रह्मरंध्रांतू । प्राणायामयुक्तू प्रणवू भासे ॥३४॥

तेथ दीर्घ स्वरें उच्चारू । तेणें प्रणवू भासे अतिसपुरू ।

तो प्राणायामें करावा स्थिरू । अखंडाकारू स्वरयुक्त ॥३५॥

. . .