श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३६ वा   श्लोक ३८ व ३९ वा

कर्णिकायां न्यसेत् सूर्य सोमाग्नीनुत्तरोत्तरम् ।

वह्निमध्ये स्मरेद् रूपं ममैतद् ध्यानमङ्गलम् ॥ ३७ ॥

कर्णिकेमाजीं चंद्रमंडळ । ध्यावें सोळा कळीं अविकळ ।

त्याहीमाजीं सूर्यमंडळ । अतिसोज्जळ बारा कळीं ॥६८॥

त्याहीमाजीं वन्हिमंडळ । दाही कळीं अतिजाज्वल्य ।

ते अग्निमंडळीं सुमंगल । ध्यावी सोज्ज्वळ मूर्ति माझी ॥६९॥

. . .