श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १२ वा   श्लोक १४ वा

धारयन्मय्यहंतत्त्वे मनो वैकारिकेऽखिलम् ।

सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः ॥१३॥

मूळींचा शुद्ध अहंकारू । ज्यापासूनि इंद्रियविकारू ।

इंद्रिय‍अधिष्ठात्री सुरवरू । चेतविता ईश्वरू जो कां मी ॥७९॥

त्या माझ्या ठायीं धारणा धरितां । इंद्रियअधिष्ठात्री देवता ।

त्यासी पावोनि एकात्मता । इंद्रियप्रकाशता स्वयें लाहे ॥८०॥

जे कां इंद्रियव्यापार जगाचे । प्रकाशूनि हा देखे साचे ।

एवढिये इंद्रियप्राप्तीचें । साधी सिद्धीचें वैभव ॥८१॥

तेव्हां ज्याचा जो जेथ पाहे । इंद्रियांचा व्यापारू होये ।

तो येणेंचि केला आहे । ऐशी प्रतीति होये इंद्रियप्राप्ती ॥८२॥

. . .