श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३१ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३० वा   श्लोक ३२ वा

उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः ।

सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः ॥३१॥

म्यां सांगीतल्या ज्या योगधारणा । मज भजतां त्या भावना ।

त्या त्या सिद्धी त्यासी जाणा । पूर्वोक्तलक्षणा उपजती ॥७८॥

अनेक भावना धरितां चित्तीं । त्या त्या धारणेच्या व्युत्पत्ती ।

अनेक सिद्धींची होय प्राप्ती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥७९॥

नाना योगधारणाव्युत्पत्ती । न करितां सकळ सिद्धींची प्राप्ती ।

एके धारणेनें होय निश्चितीं । ते मी तुजप्रती सांगेन ॥१८०॥

. . .