श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३२ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३१ वा   श्लोक ३३ वा

जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः ।

मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥३२॥

पांच पांच इंद्रियांची जोडी । जिणोनि शमदमपरवडी ।

उभवूनि वैराग्याची गुढी । प्राणापानवोढी जिंकिल्या ॥८१॥

विवेकाचेनि बळें जाण । वृत्ति राखोनि सावधान ।

सदा करितां माझें मनन । मननें मन जिंकिलें ॥८२॥

यापरी गा साधकासी । धारणा धरोनि मानसीं ।

मी एक ध्यातां अहर्निशीं । सकळ सिद्धी दासी त्यासी होती ॥८३॥

सांडूनि सकळ उपाये । मी एक ध्यानीं धरिल्या पाहें ।

साधकासी काय उणें आहे । दुर्लभ काये सिद्धींचे ॥८४॥

माझे भजनें सावकाशीं । सिद्धी प्रकटती साधकासी ।

त्या सेव्य नव्हती त्यासी । तेंचि हृषीकेशी सांगतू ॥८५॥

. . .