श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४ था   श्लोक ६ वा

याः काश्च भूमौ दिवि वै रसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते ।

ता मह्यमाख्याह्यनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदाङ्‌घ्रिपद्मम् ॥५॥

स्वर्गमृत्युपाताळ स्थिती । विस्तारल्या दशदिशांप्रती ।

त्या समस्तही तुझ्या विभूती । सांग श्रीपती मजलागीं ॥९९॥

ऐसा करोनियां प्रश्न । उद्धवें घातले लोटांगण ।

सकळ तीर्थांचे जन्मस्थान । मस्तकीं श्रीचरण वंदिले ॥१००॥

ऐकोनी उद्धवाच्या प्रश्नासी । परम संतोषे हृषीकेशी ।

पुरस्करोनि उद्धवासी । काय त्यासी बोलिला ॥१॥

जो वैरिगजयूथ पंचानन । कोदंडदीक्षाप्रतापगहन ।

सखा जिवलग पढियंता जाण । जीवप्राण जो माझा ॥२॥

ज्याचें रथींचे मी धुरेवरी । ज्याच्या अश्वांचे वाग्दोरे धरीं ।

जो उपदेशिला कुरुक्षेत्रीं । उभय सेनेमाझारी रणांगणीं ॥३॥

तो नरावतार अर्जुन । त्याच्याऐसा तुझा हा प्रश्न ।

ऐसे उद्धवासी संतोषोन । काय श्रीकृष्ण बोलिला ॥४॥

. . .