श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २५ वा   श्लोक २७ वा

धर्माणामस्मि सन्यासः क्षेमाणामबहिर्मतिः ।

गुह्यानां सूनृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहम् ॥२६॥

भूतां अभयदान उपक्रमू । सर्वां भूतीं मी आत्मारामू ।

हा संन्यासाचा मुख्य धर्मू । तो धर्म पुरुषोत्तमू स्वयें मी म्हणे ॥२१०॥

भूतांसी काया वाचा मनें । दुःख नेदूनि सुख देणें ।

या नांव संन्यासधर्म म्हणणें । तो धर्म मी म्हणे गोविंद ॥११॥

अंतरीं शुद्ध नाहीं बोध । दांत चावोनि साहतां द्वंद्व ।

ते क्षमा नोहे शुद्ध । ऐके विनोद क्षमेचा ॥१२॥

अंतरीं ठसावलें परब्रह्म । बाह्य सर्वा भूतीं जाहला सम ।

ते क्षमा मी म्हणे पुरुषोत्तम । द्वंद्वाराम बाधिना ॥१३॥

असत्य पापी सकळ सृष्टीं । असत्यांमाजीं पापकोटी ।

असत्याची खोटी गोठी । जो तो पोटीं सांडीना । ॥१४॥

उभय लौकिकीं खोटेपणें । असत्यबहिर्मुख नाणें ।

तें मनींहूनि जेणें सांडणें । तो म्यां श्रीकृष्ण वंदिजे ॥१५॥

ते गुह्यामाजीं अतिगुह्य जाण । सत्य वाचा कां मनींहूनि मौन ।

तें मी म्हणे मधुसूदन । सत्य प्रिय जाण निजगुह्य ॥१६॥

स्रष्ट्याचे देह द्विधा जाण । मनू शतरूपा मूळमिथुन ।

तें मी म्हणे नारायण । मनुष्य सृजन सद्‍भावें ॥१७॥

. . .