श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३६ वा   श्लोक ३८ वा

पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान् ।

विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम् ॥३७॥

तत्त्वसंख्या पंचवीस । त्रिगुण घालितां अठ्ठावीस ।

ऐक त्यांचाही विलास । सावकाश सांगेन ॥७३॥

अहं महतत्त्व पंचतन्मात्रा । हा स्थूल प्रकृतीचा उभारा ।

महाभूतेंद्रियें अकरा । हे षोडश विकारांची संख्या ॥७४॥

यांत मिळाल्या प्रकृति-पुरुष । तत्त्वसंख्या पंचवीस ।

प्रकृतीमाजीं गुणांचा वास । हा तत्त्वविलास तत्त्वांचा ॥७५॥

प्रकृति गुणविकार । तत्त्वसंख्या निर्धार ।

हा म्यां सांगितला जो विचार । तें परात्पर स्वरूप माझें ॥७६॥

. . .