श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४२ वा   श्लोक ४४ वा

यो वै वाङ्‍मनसी सम्यगसंयच्छन् धिया यतिः ।

तस्य व्रतं तपो दानं स्रवत्यामघटाम्बुवत् ॥४३॥

म्यां सांगितल्या नेमाचे निगुतीं । मनबुद्धि इंद्रियपंक्ती ।

जो नेमीना साक्षेपस्थितीं । त्याचीं साधनें होती नश्वर ॥२॥

त्याचें व्रत तप दान । योग याग शब्दज्ञान ।

काचे भांड्यांतील जीवन । तैशीं जाण नासती ॥३॥

जेवीं राखेमाजीं केला होम । कां अशौचें आचरला कर्म ।

कुपात्रीं दानधर्म । तैसा संभ्रम साधनां ॥४॥

उखरीं पेरिलें बीज । कां गोळक आवंतिला द्विज ।

डोहळ्यांचे सोहळे भोगी वांझ । तैशी वोज साधनां ॥५॥

यापरी गा निश्चितीं । विध्युक्त नेम नाहीं चित्ती ।

त्याचीं साधनें वृथा जाती । हातोहातीं उद्धवा ॥६॥

यालागीं मनादि इंद्रियवृत्ती । नेमाव्या गा यथानिगुतीं ।

हेंचि उद्धवाप्रती । स्वयें श्रीपति सांगत ॥७॥

. . .