श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ५ व ६ वा   श्लोक ८ वा

तत्त्वं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्‍भक्तिलक्षणः ।

यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥७॥

तूं सर्वज्ञ ज्ञानमूर्ति । तरी मनुष्यांची कर्मगति ।

वर्णाश्रमांची धर्मस्थिती । यथानिगुतीं मज सांग ॥४६॥

वर्णबाह्याचें निजकर्म । तोही सांगावा विहित धर्म ।

उद्धवें प्रार्थिला पुरुषोत्तम । तेणें मेघश्याम तुष्टला ॥४७॥

सकळ जनांचा हितकर । उद्धवें प्रश्न केला सधर ।

तो ऐकोनि शुकयोगींद्र । आनंदनिर्भर तेणें प्रश्नें ॥४८॥

शुक्र म्हणे परीक्षितीसी । धन्य बुद्धी ते उद्धवासी ।

जेणें प्रार्थूनि हृषीकेशी । जाहला जगासी उपकारी ॥४९॥

. . .