श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १२ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १० व ११ वा   श्लोक १३ वा

त्रेतामुखे महाभाग प्रणान्मे हृदयात्रयी ।

विद्या प्रादुरभुत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥१२॥

उद्धवा या कलियुगाच्या ठायीं । तुझ्या भाग्याची परम नवायी ।

कृतयुगींच्या प्रजांपरीस पाहीं । तुज माझ्याठायीं विश्वास ॥७१॥

त्रेतायुगीं प्रकटलें कर्म । जो वैराज मी पुरूषोत्तम ।

त्या माझेनि निःश्वासें त्रयीधर्म । वेदसंभृम वाढला ॥७२॥

तेथ त्रैविद्या विविध भेद । नाना मंत्र नाना छंद ।

ऋग्वेदादि तिन्हीं वेद । प्रकटले प्रसिद्ध निजशाखीं ॥७३॥

त्या वेदांपासाव त्रिविध मख । त्रिमेखलायुक्त मीचि देख ।

जेथ होत आध्वर्यव हौत्रिक । कर्मविशेख जे ठायीं ॥७४॥

ऐसें मद्‌रूप यज्ञकर्म । तेथिल्या अधिकाराचें वर्म ।

दों श्लोकीं पुरुषोत्तम । वर्णाश्रम सांगत ॥७५॥

. . .