श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १२ वा   श्लोक १४ वा

विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा मुखबाहूरुपादजाः ।

वैराचात्पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणाः ॥१३॥

वैराजपुरुषापासाव जाण । मुखीं उपजले `ब्राह्मण' ।

बाहूपासूनि `राजन्य' । ऊरु जन्मस्थान `वैश्यांचें' ॥७६॥

`शूद्र' चरणीं जन्मले जाण । यापरी जाहले चारी वर्ण ।

यांचें ऐक मुख्य लक्षण । स्वधर्माचरण सर्वांशीं ॥७७॥

चतुर्वर्णांची उत्पत्ती । वैराज पुरुषापासूनि या रीतीं ।

आतां आश्रमांची स्थिती । ऐक निश्चितीं सांगेन ॥७८॥

. . .