श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १३ वा   श्लोक १५ वा

गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम ।

वक्षःस्थानात् वने वासो न्यासः शीर्षणि संस्थित ॥१४॥

`गृहास्थाश्रमासी' जघनस्थान । `ब्रह्मचर्य' माझ्या हृदयीं जाण ।

`वानप्रस्थासी' मी आपण । वाढवीं महिमान वक्षः स्थळीं ॥७९॥

चतुर्थाश्रम जो `संन्यास' । त्याचा माझे शिरीं रहिवास ।

एवं वर्णाश्रमविलास । तुज सावकाश सांगितला ॥८०॥

. . .