श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १४ वा   श्लोक १६ वा

वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः ।

आसन्प्रकृतयो नॄणां नीचैर्नीचोत्तमोत्तमैः ॥१५॥

जैसें जन्म जेसें स्थान । त्या वर्णाश्रमा तैसे गुण ।

उत्तमीं उत्तमत्व जाण । नीचीं नीचपण सहजेंचि ॥८१॥

`सत्त्वप्राधान्ये' ब्राह्मण । `सत्त्वरजें' क्षत्रिय जाण ।

`रजतमें' वैश्यवर्ण । शूद्र ते जाण `तमोनिष्ठ' ॥८२॥

तेचि ब्राह्मणादि चारी वर्ण । त्यांचें प्रकृतींचे लक्षण ।

वेगळें वेगळेंचि पैं जाण । स्वयें नारायण सांगत ॥८३॥

. . .