श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २५ वा   श्लोक २७ वा

अग्न्यर्काचार्यगोविप्रगुरुवृद्धसुरान् शुचिः ।

समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्जपन् ॥२६॥

गायत्रीदात्या आचार्यपण । माता पिता तें गुरुस्थान ।

अग्निसूर्यादि सुरगण । गो ब्राह्मण आणि ज्येष्ठ ॥९२॥

यांचें करावया उपासना । बाह्य शुचि अंतरीं समाधान ।

गुरुचरणीं अनन्य शरण । आज्ञापालन पितरांचें ॥९३॥

अग्नीचे ठायीं हवन । इंद्रादि देवांचें स्तवन ।

ब्राह्मण तें पूज्यस्थान । अर्घ्यदान सूर्यासी ॥९४॥

ज्येंष्ठांसी साष्टांग नमन । गायीसी अंगकुरवाळण ।

सायंप्रातःसंध्येसी मौन । मध्यान्हीं जाण मौन नाहीं ॥९५॥

सद्‍गुरूचा समर्थवादु । सर्वां वरिष्ठ सर्ववंद्यु ।

ज्याचा प्रताप प्रसिद्धु । स्वयें गोविंदु सांगत ॥९६॥

. . .