श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३३ वा   श्लोक ३५ वा

शौचमाचमनं स्नानं संध्योपासनमार्जवम् ।

तीर्थसेवा जपोऽस्पृश्याभक्ष्यासंभाष्यवर्जनम् ॥३४॥

शौच आचमन स्नान । संध्या तर्पण उपासना ।

जपादिक अनुष्ठान । तीर्थसेवन विश्वासें ॥५५॥

अधर्म-अकर्मांचा विटाळु । हों न द्यावा अळुमाळु ।

आलियाही संकटकाळु । अभक्षणशीळु नव्हे भावो ॥५६॥

ज्यासी असे व्रतधारण । तेणें रजस्वलादि निंद्य जन ।

त्यांसी न करावें संभाषण । धरावें मौन निंदस्तवनीं ॥५७॥

सर्वांही आश्रमांसी जाण । स्वधर्मनियमाचें लक्षण ।

सांगेन म्हणे श्रीकृष्ण । ऐक सावधान उद्धवा ॥५८॥

. . .