श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३४ वा   श्लोक ३६ वा

सर्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनंदन ।

मद्‍भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायसंयमः ॥३५॥

यदुवंशकुलनंदना । ऐक उद्धवा सज्ञाना ।

वर्णाश्रमस्वधर्मलक्षणा । सर्वांस जाणा हे एकी निष्ठा ॥५९॥

मनसा वाचा कर्मणा । नेमूनि आपआपणा ।

सर्वांभूतीं ब्रह्मभावना । अखंड धारणा राखावी ॥३६०॥

ऐसा मद्‍भाव सार्वांभूतीं । दृढ ठसावल्या चित्तवृत्ती ।

ऐशा नैष्ठिक ब्रह्मचार्‍याप्रती । मोक्षफलप्राप्ती हरि बोले ॥६१॥

. . .