श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४८ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४७ वा   श्लोक ४९ वा

वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगययाऽऽपदि ।

चरेद्वा विप्ररूपेण न श्ववृत्त्या कथंचन ॥४८॥

क्षत्रियासी लागल्या अनुपपत्ती । पूर्वोक्त करावी वणिग्वृत्ती ।

कां पारधी करावी वनांतीं ॥तेणें अनुपपत्ती कंठावीं ॥६३॥

येणेंही न कंठे अनुपपत्ती । तरी भीक मागावी विप्रगतीं ।

परी नीचसेवा प्राणांतीं । श्ववृत्ती न करावी ॥६४॥

स्वधर्में वैश्यासी अनुपपत्ती । लागल्या वर्तावें कोणे स्थितीं ।

ते विवंचना उद्धवाप्रती । कृष्ण कृपामूर्ति सांगत ॥६५॥

. . .