श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ५२ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ५१ वा   श्लोक ५३ वा

कुटुंबेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत्कुटुंब्यपि ।

विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवत् ॥५२॥

जरी जाहली स्त्रीपुत्रगृहस्थिती । परी न धरावी त्यांची आसक्ती ।

सावध राखावी चित्तवृत्ती । परमात्मयुक्तिसाधनें ॥९३॥

सांडूनि कल्पना प्रमाद संग । चुकवून प्रमदांचें अंग ।

ईश्वरनिष्ठा अतिचांग । वृत्ति अभंग राखावी ॥९४॥

गृह-कुटुंब-विषयासक्ती । पाहतां विवेकाचिये स्थितीं ।

परिपाकें नश्वरप्राप्ती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥९५॥

जैसा इहलोकींचा परिपाक । तैसाचि जाण स्वर्गलोक ।

उभयतां नश्वर देख । केवळ मायिक मिथ्यात्वें ॥९६॥

स्त्री पुत्र आणि धन । हें नश्वर जैसे कां स्वप्न ।

येचिविषयीं निरूपण । स्वयें नारायण सांगत ॥९७॥

. . .