श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १२ वा   श्लोक १४ वा

तानहं तेऽभिधास्यामि देवव्रतमुखाच्छ्रुतान् ।

ज्ञानवैराग्यविज्ञान श्रद्धाभक्त्युपबृंहितान् ॥१३॥

ते भीष्ममुखींचे मोक्षधर्म । म्यां परिशिले अतिउत्तम ।

जे निरसिती भवभ्रम । सकळ कर्मदाहक ॥६४॥

ज्ञान विज्ञान श्रद्धा भक्ती । अनित्य नासे वैराग्यस्थिती ।

भीष्में सांगितली धर्माप्रती । ते मी निश्चितीं सांगेन ॥६५॥

म्हणणें भीष्मासी `देवव्रत' । तेणें देवावरी ठेवूनि चित्त ।

शरपंजरीं सुनिश्चित । निजात्मयुक्त पहुडला ॥६६॥

तेणें सांगितला मोक्षधर्म । त्यांत मुख्यत्वें `ज्ञान' प्रथम ।

तें ज्ञान सांगे पुरुषोत्तम । अतिउत्तम अवधारीं ॥६७॥

. . .