श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १८ वा   श्लोक २० वा

भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ ।

पुनश्च कथयिष्यामि मद्‍भक्तेः कारणं परम् ॥१९॥

पूर्वीं भक्तीची महत्ख्याती । तुज सांगितली निजस्थिती ।

ते भक्तीची तुज अति प्रीती । तरी मी मागुतीं सांगेन ॥१४॥

ऐक उद्धवा पुण्यमूर्ती । ज्यासी आवडे माझी भक्ती ।

तो मज पढिया त्रिजगतीं । भजनें परम प्राप्ती मद्‍भक्तां ॥१५॥

ते भक्तीचें निजलक्षण । प्रथम भूमिका आरंभून ।

देवो सांगताहे आपण । येथें सावधान व्हावें श्रोतां ॥१६॥

. . .