श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३१ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३० वा   श्लोक ३२ वा

कः पण्डितः कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पथश्च कः ।

कः स्वर्गो नरकः कः स्वित्को बन्धुरुत किं गृहम् ॥३१॥

`पण्डिताचें' काय लक्षण । `मूर्ख' म्हणावया कोण गुण ।

`सुमार्ग' म्हणावया तो कोण । सांगे निरूपण `उन्मार्गाचें' ॥६८॥

`स्वर्ग' कशातें बोलिजे । `नरक' कैसा वोळखिजे ।

सखा `बंधु' कोण म्हणिजे । `गृह' माझें तें कोण ॥६९॥

. . .