श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १८ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १७ वा   श्लोक १९ वा

यदारम्भेषु निर्विण्णो, विरक्तः संयतेन्द्रियः ।

अभ्यासेनात्मनो योगी, धारयेदचलं मनः ॥१८॥

जो कर्मारंभींच विरक्त । फळाशा नातळे ज्याचें चित्त ।

मज निजमोक्ष व्हावा येथ । हेंही पोटांत स्मरेना ॥९६॥

खडतर वैराग्याची दृष्टी । इंद्रियांसी विषयांची गोष्टी ।

करुंचि नेदी महाहटी । धारणा नेहटीं दृढ राखे ॥९७॥

करुनियां श्रवण मनन । माझ्या स्वरुपाचें अनुसंधान ।

अखंड करी निदिध्यासन । तिळभरी मन ढळों नेदी ॥९८॥

धरोनि धारणेचें बळ । स्वरुपीं मन अचंचळ ।

अणुभरी होऊं नेदी विकळ । राखे निश्चळ निजबोधें ॥९९॥

एकाकी मन पाहें । स्वरुपीं कैसें निश्चळ होये ।

त्या अभ्यासाचे उपाये । स्वयें सांगताहे श्रीकृष्ण ॥२००॥

. . .