श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २२ वा   श्लोक २४ वा

निर्विण्णस्य विरक्तस्य, पुरुषस्योक्तवेदिनः ।

मनस्त्यजति दौरात्म्यं, चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥२३॥

जन्ममरणांचें महाआवर्त । भोगितां वैराग्यें अतिसंतप्त ।

अतएव विषयीं विरक्त । जैसें विषयुक्त परमान्न ॥४४॥

मघमघीत अमृतफळ । त्यावरी सर्पें घातली गरळ ।

तेवीं विषयमात्रीं सकळ । देखे केवळ महाबाधा ॥४५॥

ऐसेनि विवेकें विवेकवंत । श्रद्धापूर्वक गुरुभक्त ।

गुरुनें सांगितला जो अर्थ । तो हृदयांत विसरेना ॥४६॥

गुरुनें बोधिला जो अर्थ । तो सदा हृदयीं असे ध्यात ।

चित्तीं चिंतिलाचि जो अर्थ । तोचि असे चिंतित पुनःपुनः ॥४७॥

करितां प्रत्यग्‌वृत्तीं चिंतन । संकल्प विकल्प सांडी मन ।

त्यजोनियां देहाभिमान । ब्रह्मसंपन्न स्वयें होय ॥४८॥

झालिया ब्रह्मसंपन्न । स्वरुपीं लीन होय मन ।

हाही एक उपावो जाण । न ठाके तरी आन अवधारीं ॥४९॥

. . .