श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २९ वा   श्लोक ३१ वा

हिंसाविहारा ह्यालब्धैः पशुभिः स्वसुखेच्छया ।

यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन् खलाः ॥३०॥

न मानूनि वेदविधानासी । पशुहननीं क्रीडा ज्यांसी ।

अविधी मारूनि पशुंसी । मिरविती श्लाघेसी यज्ञिकत्वें ॥११॥

अविधीं करूनि जीवहनन । तेणें पशूनें करिती यज्ञ ।

पितृदेवभूतगण । करिती यजन सुखेच्छा ॥१२॥

बाबडें बीज पेरिल्या शेतीं । पिकास नाडले निश्चितीं ।

शेखीं निजबीजा नागवती । राजे दंडूनि घेती करभार ॥१३॥

तैशी अविधी यज्ञिकांची गती । स्वर्ग स्वप्नींही न देखती ।

थित्या नरदेहा नागवती । शेखीं दुःख भोगिती यमदंडें ॥१४॥

वृथा पशूंस दुःख देती । तेणें दुःखे स्वयें दुःखी होती ।

ऐशी यज्ञिकांची गती । आश्चर्य श्रीपती सांगत ॥१५॥

. . .