श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३२ वा   श्लोक ३४ वा

इष्द्वेह देवता यज्ञैर्गत्वा रंस्यामहे दिवि ।

तस्यान्त इह भूयास्म महाशाला महाकुलाः ॥३३॥

जे कर्मभूमीसी मनुष्य झाले । ते सहजें मोक्षाधिकारा आले ।

तेथही कामना नागविले । स्वर्गार्थ भजले देवतांतरा ॥३६॥

स्वर्गभोगीं ठेवूनि मन । नाना यागीं करिती यजन ।

तेणें दिविभोग पावेन । हा निश्चिय जाण याज्ञिकां ॥३७॥

काळें भोगक्षयाच्या पतनीं । तेही घेती हितत्वें मानोनी ।

सवेंचि इहलोकीं जन्मोनी । ब्राह्मणपणीं सुशील ॥३८॥

वेदवेदांग‍अध्ययन । धनधान्यें अतिसंपन्न ।

आम्ही विख्यात गृहस्थ हो‍ऊन । क्षीणपुण्य स्वर्गस्थ ॥३९॥

नेणोनि वेदार्थनिजस्थिती । ऐस‍ऐशिया उपपत्तीं ।

सकामीं मानिली निश्चिती । ऊंस सांडोनि मागती कणीस त्याचें ॥३४०॥

. . .