श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३८ व ३९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३७ वा   श्लोक ४० वा

यथोर्णनाभिर्हृदयादूर्णामुद्वमते मुखात् ।

आकाशाद्‍घोषवान्प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥३८॥

छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्त्रपदवीं प्रभुः ।

ओंकाराठद्‍व्यञ्जितस्पर्शस्वरोष्मान्तःस्थभूषिताम् ॥३९॥

ऊर्णनाभि म्हणजे कांतणी । ते जेवीं निजमुखापासूनी ।

तंतु काढी अतिसूक्ष्मपणीं । तेवीं निर्गुणीं `ओंकार' ॥१४॥

तो ओंकार होतां सप्राण । सहजस्वभावें गा जाण ।

झाला `हिरण्यगर्भ' अभिधान । आपणिया आपण वेदाज्ञा ॥१५॥

`प्रभु' म्हणजे ऐश्वर्यख्याति । अचिंत्यानंत त्याची शक्ति ।

तो छंदोमय वेदमूर्ती । जाण निश्वितीं उद्धवा ॥१६॥

तो अविनाशी वास्तवस्थिती । नित्य सुखमय सुखमूर्ती ।

तेणें सप्राण नादाभिव्यक्ति । मनःशक्ती चेतवी ॥१७॥

चेतविली जे मनःशक्ती । होय स्पर्श-स्वर-वर्ण कल्पिती ।

वेदाज्ञ `बृहती' म्हणती । जिचा अपरिमिती विस्तार ॥१८॥

ते स्वरवर्णसंवलित मंत्र । हृदयाकाशीं विचित्र ।

सहस्त्रशाखीं विस्तार । वाढली अपार वैखरी ॥१९॥

स्वरवर्णादि उच्चारीं । वेदधिष्ठान वैखरी ।

ते उपजली जेणेंकरी । तेही परी सांगेन ॥४२०॥

. . .