श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ८ वा   श्लोक १० वा

पौर्वापर्यमतोऽमीषां, प्रसङस्त्रयानमभीप्सताम् ।

यथा विविक्तं यद्वक्रं, गृह्णिमो युक्तिसम्भवात् ॥९॥

म्यां सांगितली तैशी जाण । तत्त्वसंख्या अधिकन्यून ।

व्हावया हेंचि कारण । वक्‍त्याची ज्ञानविवक्षा ॥८८॥

जैसें ज्यासी असे ज्ञान । जैसा ईप्सित मताभिमान ।

तैसतैसें तत्त्वव्याख्यान । ऋषीश्‍वर जाण बोलती ॥८९॥

जो बोले ज्या मतयुक्ती । तें तें घडे त्या मतसंमतीं ।

हें मी जाणें सर्वज्ञ श्रीपती । यालागीं त्या युक्ती मीही मानीं ॥९०॥;

जें बोलिले ऋषिजन । सव्वीस तत्त्वें विवंचून ।

उद्धवा तुज मी सांगेन । सावधान अवधारीं ॥९१॥

. . .