श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३६ वा   श्लोक ३८ व ३९ वा

ध्यायन्मनोऽनुविषयान् दृष्टान्वाऽनुश्रुतानथ ।

उद्यत्सीदत् कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति ॥३७॥

श्रुतदृष्टविषयांचें ध्यान । निरतंर वाढवी मन ।

तीव्र धारण दारुण । अन्य स्फुरण स्फुरेना ॥३१॥

आवडत्या विषयांचें ध्यान । अंतकाळीं ठसावे जाण ।

तेव्हां तदाकार होय मन । सर्वभावें आपण तन्निष्ठा ॥३२॥

तेव्हां भोगक्षयें जाण । मागल्या देहाचा अभिमान ।

सहजेंचि विसरे मन । पुढील ध्यान एकाग्रतां ॥३३॥

विषयवासनारुढ मन । निजकर्मतंत्रें जाण ।

देहांतरीं करी गमन । तेथ सप्राण संचरे ॥३४॥

मागील सांडिल्या देहातें । सर्वथा स्मरेना चित्तें ।

पुढें धरिलें आणिकातें । हेंही मनातें स्मरेना ॥३५॥;

. . .