श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४४ वा   श्लोक ४६ वा

मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्यंय पुमान्‌ ।

म्रियत वाऽमरो भ्रान्त्या यथाग्निर्दारुसंयुतः ॥४५॥

देहात्मवादें देहाभिमान । जनीं वासनाबीज गहन ।

तेणें स्वसंकल्पें आपण । मानी जन्ममरणं नसतेंचि ॥५॥

तेणें देहाभिमानें आपण । अहं कर्म कर्ता क्रियाचरण ।

निष्कर्मा कर्मबंधन । अमरा जन्ममरण आरोपी ॥६॥

थिल्लराचेनि जाहलेपणें । त्यांत सूर्याचें जन्म मानणें ।

थिल्लरनाशें सूर्याचें जिणें । नासलें म्हणे बाळक ॥७॥

तेवीं अजन्म्यासी जन्मकर्म । मानिती तो मायिक भ्रम ।

येचिविषयीं पुरुषोत्तम । दृष्टांत सुगम सांगत ॥८॥

जैसा अग्नि अजन्मा अव्यक्त । त्यासी काष्ठीं जन्मला म्हणत ।

दिसे काष्ठाकारें आकारवंत । काष्ठनाशें मानीत नाश त्यासी ॥९॥

येथ देहासीच जन्मनाश । आत्मा नित्य अविनाश ।

देहअवस्था नवविलास । स्वयें हृषीकेश सांगत ॥५१०॥;

. . .