श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ५० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४९ वा   श्लोक ५१ वा

प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान् ।

तत्त्वेन स्पर्शसंमूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५०॥

कर्माकर्मकर्तेपण । आत्म्यासी सर्वथा नाहीं जाण ।

येचि अर्थीचें निरुपण । मागां संपूर्ण सांगीतलें ॥५९०॥

आत्मा नातळे तिन्ही गुण । देही देहातीत जाण ।

प्रकृतीहून पुरुष भिन्न । हें निजात्मज्ञान जो नेणे ॥९१॥

तोचि संसाराचा आपण । घरजांवई झाला जाण ।

देहाभिमानासी संपूर्ण । एकात्मपण मांडिलें ॥९२॥

विषयभोग तोचि पुरुषार्थ । ऐसें मानूनियां निश्चित ।

शुभाशुभ कर्मी येथ । भोगवीत नाना योनी ॥९३॥

विषयभोग अभिमानें जाण । पुढती जन्म पुढती मरण ।

नाना योनीं आवर्तन । देहाभिमान भोगवी ॥९४॥

तें नाना योनीं गर्भदुःख । देहाभिमानें भोगिती मूर्ख ।

तेंचि नाना तत्त्वांचें रुपक । यदुनायक सांगत ॥९५॥

. . .