श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ५३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ५२ वा   श्लोक ५४ वा

यथाऽम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव ।

चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भूः ॥५३॥

जेवीं गंगातीरींचा तरु । जळीं वाहतां देखे नरु ।

तेवीं मायागुणअनुकारु । भासे विकारु आत्मत्वीं ॥१५॥

ज्याचे डोळां भवंडी सबळ । तो भंवतां देखे भूमंडळ ।

तेवीं मायिक विकारमेळ । मिथ्या केवळ आत्म्यासी ॥१६॥

जो अश्वारुढ होऊनि पाहे । जळीं प्रवाहासंमुख राहे ।

तो देखे मी जळीं प्रवाहें । ऐसा मिथ्या होये अनुभवू ॥१७॥

तेवीं आत्मा नित्य निर्विकार । तेथ मायावी गुणसंभार ।

कल्पनायोगें साचार । मानिती नर मनोमय ॥१८॥

आब्रह्मस्तंबपर्यंत । नाना योनी विकारवंत ।

कर्म क्रिया फळभोग येथ । जाण निश्चित मनोजन्य ॥१९॥

ऐसें सांगतां हरि सांवळा । तेणें उल्हास उद्धवजीवाला ।

तया आनंदाच्या कल्लोळां । उद्धवचि लीला पोखित ॥६२०॥

निववावया उद्धवाचा ताप । स्वयें सांगे तो विश्वतोमुख ।

जेणें उद्धवां बहु हरिख । तेंचि श्रीकृष्ण देख सांगतसे ॥२१॥

. . .