श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ८ वा   श्लोक १० वा

तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः ।

धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पञ्चभागिनः ॥९॥

खाय ना जेवी ना लावी हात । ठेव्यापाशीं जैसें भूत ।

तैंसें याचें यक्षवित्त । असे राखत ग्रहो जैसा ॥११॥

केवळ धर्मकामरहित । धनलोभी जैसें भूत ।

त्या नांव बोलिजे यक्षवित्त । जीवाहून आप्त अर्थ मानी ॥१२॥

स्वशरीरीं भोग नाहीं जाण । तेणें इहलोक झाला शून्य ।

नाहीं स्वधर्मकर्म पंचयज्ञ । परलोक शून्य तेणें झाला ॥१३॥

यज्ञाचे पंच विभागी । यज्ञभाग न पवे त्यांलागीं ।

ते कोपोनियां पंचविभागीं । वित्तनाशालागीं उद्यत ॥१४॥

पावोनि ब्राह्मणजन्म वरिष्ठ । धनलोभें स्वधर्मनष्ट ।

तो होय उभय लोकीं भ्रष्ट । पावे कष्ट कृपणत्वें ॥१५॥

करितां अतिआयास । जोडला अर्थ बहुवस ।

त्यासी अधर्में आला नाश । तोही विलास हरि सांगे ॥१६॥

. . .