श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ९ वा   श्लोक ११ वा

तदवध्यानविस्त्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद ।

अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं ब्रह्वायासपरिश्रमः ॥१०॥

पंचयज्ञदेवता सकळ । येणें उपेक्षिल्या केवळ ।

तिंहीं द्रव्यलाभाचें मूळ । पुण्यक्षयें तत्काळ छेदिलें ॥१७॥

द्रव्यप्राप्तिपुण्यदिवाकर । अस्तमाना गेला तो भास्कर ।

मग द्रव्यलाभाचा अंधकार । अधर्में थोर दाटला ॥१८॥

प्रयासें संचिली संपत्ती । तिसी अधर्मअंधाराची ये राती ।

क्षोभल्या पंचधा यज्ञमूर्ती । पंचधा पावती महानाश ॥१९॥

जो सुखी न करी कुटुंबालागीं । जो निजात्मा निववीना नाना भोगीं ।

जो द्रव्य न वेंची धर्मालागीं । त्यासी पंचविभागी ऊठती ॥१२०॥

दायाद चोर राजा आगी । अधर्में रोग संचरे अंगीं ।

हे पांचजण विभागी । द्रव्यनाशालागीं पावती ॥२१॥

नाहीं द्विजपूजा श्रद्धायुक्त । नाहीं लौकिकक्रिया उचित ।

नाहीं दानादि धर्म वेदोक्त । द्रव्यक्षयो तेथ आवश्यक ॥२२॥

जेथ नाहीं वडिलांसी सन्मान । जेथ नाहीं पंचमहायज्ञ ।

जेथ गुरुसीं करी अभिमान । तेथ क्षयो जाण उद्धवा ॥२३॥

ज्यांसी परांचा द्वेष सदा । जे बोलती परापवादा ।

जे चढती धनगर्वमदा । तेथ क्षयो सदा उद्धवा ॥२४॥

त्याच द्रव्यक्षयाचें लक्षण । ग्रंथाधारीं निरुपण ।

स्वयें सांगताहे श्रीकृष्ण । दयाळू पूर्ण निजभक्तां ॥२५॥;

. . .