श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १८ वा   श्लोक २० वा

एते पञ्चदशानर्था ह्मर्थमूला मता नृणाम् ।

तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत् ॥१९॥

एवं हे पंधराही अनर्थ । मूर्ख अथवा पंडित ।

जे अर्थसंग्रह करित । अवश्य हे तेथ उठती ॥४५॥

त्यासी नाम मात्र हा अर्थ । येर्‍हवीं मूर्तिमंत अनर्थ ।

यालागीं श्रेयार्थी जे हरिभक्त । तिंहीं निश्चित त्यागावा ॥४६॥

जेवीं कां बोळ हुंगेना माशी । ढेंकुण न ये तेलापाशीं ।

वोळंबा न लगे अग्नीसी। तेवीं जो अर्थासी नातळे ॥४७॥

जेवीं कां अग्नीमाजीं लवण पडे । तें तडफडोनि बाहेर उडे ।

तेवीं मोक्षाचिये चाडे । जो त्यागी रोकडें निजधन ॥४८॥

बचनाग मुखीं घालितां आपण । क्षणार्ध दावी गोडपण ।

तोचि परिपाकीं आणी मरण । तैसा अर्थ जाण अनर्थी ॥४९॥

यालागीं जो मोक्षार्थी । तेणें अर्थ न धरावा हातीं ।

काया वाचा चित्तवृत्ती । अर्थ निश्चितीं त्यागावा ॥३५०॥

अर्थमूळ सकळ भेद । पूर्वी बोलिला एवंविध ।

तोचि पुनःपुनः गोविंद । करुनि विशद सांगत ॥५१॥;

. . .