श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २१ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २० वा   श्लोक २२ वा

अर्थेनाल्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यवः ।

त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्रन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् ॥२१॥

अतिअल्प अर्थासाठीं । सुहृदता सांडोनि पोटीं ।

कोपें खवळला उठी । शस्त्रमुठी उद्यत ॥५५॥

तेथें आप्त होऊनि अनाप्त । परस्परें करिती घात ।

अर्थ अनर्थी प्राणांत । निजस्वार्थघातकू ॥५६॥;

जितां अर्थ अनर्थ करी । मेल्या ने नरकद्वारीं ।

उत्तम देहाची बोहरी । अर्थ करी ते ऐक ॥५७॥

. . .