श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २२ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २१ वा   श्लोक २३ वा

लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्यं मानुष्यं तद्‌द्विजाग्र्यताम् ।

तदनादृत्य ये स्वार्थं घ्रन्ति यान्त्यशुभां गतिम् ॥२२॥

कोटि जन्मांचें शुद्ध सुकृत । तेणें कर्मभूमीं नरदेह प्राप्त ।

तेथेंही वर्णाग्र्य समर्थ । सत्कुळप्रसूत ब्राह्मणत्वें ॥५८॥

ऐसें जन्म पावावया येथ। अमरही मरण मागत ।

इंद्रादि देव जे स्वर्गस्थ । तेही वांछित हें जन्म ॥५९॥

जे सत्यलोकपर्यंत । ऐश्वर्य पावले अद्भुत ।

तेही हें जन्म वांछित । उत्कंठित अहर्निशीं ॥३६०॥

येथ करितां भगवद्भक्ती । पायां लागती चारी मुक्ती ।

यालागीं हे जन्मप्राप्ती । अमर मागती अहर्निशीं ॥६१॥

ऐसें उत्तम जन्म पावोनी । अतिअभाग्य मी त्रिभुवनीं ।

निजस्वार्थातें उपेक्षूनी । भुललों धनीं धनलोभें ॥६२॥

धनलोभाचिया भ्रांती । कां लोकेषणा लौकिकस्थिती ।

जो उपेक्षी भगवद्भक्ती । अशुभ गती तयासी ॥६३॥

तेचि कैशी अशुभ गती । धनलोभ्यां नरकप्राप्ती ।

चौर्‍यायशीं लक्ष योनींप्रती । गर्भ भोगिती अतिदुःखें ॥६४॥

जया ब्राह्मणजन्माआंत । स्वर्गमोक्ष सहजें प्राप्त ।

तेचि अर्थीचा इत्यर्थ । स्वयें सांगत धनलोभी ॥६५॥

. . .