श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २५ वा   श्लोक २७ वा

कस्मात्संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थयाऽथहया सकृत् ।

कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥२६॥

येथ अज्ञानाची कोण गती । जे अर्थ अनर्थी म्हणती ।

तेही अर्थार्थी होती । ज्ञाते भ्रमती अर्थासी ॥१९॥

ऐसे भ्रमले जे सज्ञान । तेही अर्जावया धन ।

युक्तायुक्त प्रयत्‍न । अनुदिनीं जाण स्वयें करिती ॥४२०॥

सज्ञान भ्रमावया कारण । ईश्वराची माया पूर्ण ।

अघटघटी जीचें लक्षण । त्या धनी सज्ञान मोहिले ॥२१॥

कृष्णमाया मोहिले पंडित । नव्हे म्हणाल हा इत्यर्थ ।

ते जोडिताति अर्थ । निजसुखार्थ भोगेच्छा ॥२२॥;

भोगांमाजीं जे म्हणती सुख । ते जाणावे केवळ मूर्ख ।

येच अर्थींचा विवेक । कदर्यु देख बोलत ॥२३॥

. . .