श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३५ व ३६ वा   श्लोक ३८ वा

तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः ।

बन्धन्ति रज्ज्वा तं केचिद्बध्यतां बध्यतामिति ॥३७॥

आणिक एक दुरुनि जाण । वर्मी विंधिती वाग्बाण ।

याच्या वेषाचें लक्षण । आम्हीं संपूर्ण जाणीतलें ॥४२॥

याचे वेषाचा विचारु । शठ नष्ट दांभिक थोरु ।

भिक्षामिसें हिंडे हेरु । धरा चोरु निश्चितीं ॥४३॥

ऐसे विकल्पवाक्यें गर्जती । एक बांधा बांधा म्हणती ।

एक दृढदोरीं बांधिती । दोहीं हाताई अधोमुख ॥४४॥

. . .