श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३८ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३७ वा   श्लोक ३९ वा

क्षिपन्त्येकेऽवजानन्त एष धर्मध्वजः शठः ।

क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्स्वजनोज्झितः ॥३८॥

त्याचें पूर्ववृत्त जे जाणती । ते अपमानूनि निंदिती ।

पूर्वी कदर्यू याची ख्याती । हा आम्हांप्रती संन्यास मिरवी ॥४५॥

येणें सूक्तासूक्तीं संचिलें धन । अधर्में वित्त झालें क्षीण ।

स्वजनीं सांडिला दवडून । पोटासी अन्न मिळेना ॥४६॥

अन्न मिळावया पोटासी । झाला कपटवेष संन्यासी ।

लाज नाहीं या निर्लज्जासी । योग्यता आम्हांसी दावितां ॥४७॥

पूर्वीलागूनि हा वंचकू । आतां झाला संन्यासी दांभिकू ।

याचें मत नेणे हा भोळा लोकू । महाठकू दृढमौनी ॥४८॥

हो कां बहुरुप्याचीं सोंगें जैसीं । तेवीं हा उत्तमवेषें संन्यासी ।

होऊनि ठकूं आला आम्हांसी । मारितां यासी दोष नाहीं ॥४९॥

. . .