श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ९ वा   श्लोक ११ वा

तस्मिन्नहं समभवमण्डें सलिलसंस्थितौ ।

मम नाभ्यामभूत्पद्यं विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः ॥१०॥

ऐसें ब्रह्मांड जें विद्यमान । त्यामाजीं मी नारायण ।

लीलाविग्रही झालों जाण । आपण्या आपण विश्वात्मा ॥४३॥

त्या माझे नाभीसी नाभिपद्म । विकासलें विश्वधाम ।

त्याहीमाजीं उत्तमोत्तम । आत्मभू नाम जन्मला ब्रह्मा ॥४४॥

नाहीं योनिद्वारा उदरगर्भू । मज आत्म्यापासूनि स्वयंभू ।

उपजला यालागीं आत्मभू । नामाचा शोभू ब्रह्मयासी ॥४५॥

ब्रह्मांड तो विराटदेहो । त्याचा मुख्य भाग विग्रहो ।

माझे नाभिकमळीं पहा हो । ब्रह्मदेवो जन्मला ॥४६॥

करावया लोकसर्जन । पद्मनाभाचे नाभीसी जाण ।

स्वयें जन्मला चतुरानन । रजोगुणप्राधान्यें ॥४७॥;

. . .