श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : आरंभ

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३५ वा   श्लोक १ ला

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

ॐ नमो देव सहज निज । तूं विश्वात्मा चतुर्भुज ।

अष्टभुज तूंचि विश्वभुज । गुरुत्वें तुज गौरव ॥१॥

निजशिष्याचिया भावार्था । तूं गुरुनामें अभयदाता ।

अभय देऊनि तत्त्वतां । भवव्यथा निवारिसी ॥२॥

निवारुनि जन्ममरण । आपण्या भेटसी आपण ।

तेव्हां गुरुशिष्यनामीं संपूर्ण । तुझें एकपण आभासे ॥३॥

तें एकपण पाहतां दिठीं । एका जनार्दनीं पडे मिठी ।

गुरुत्वें कोंदे सकळ सृष्टी । स्वानंदपुष्टी जग नांदे ॥४॥

तो स्वानंदैकचिद्धन । जगद्गुरु जनार्दन ।

एका जनार्दना शरन। एकीं एकपण दृढ केलें ॥५॥

दृढ केलें जें एकपण । तेंही सद्गुरु झाला आपण ।

तेथें खुंटलें मीतूंपण । एका जनार्दन एकत्वें ॥६॥

यापरी एकाकी एकला । एका जनार्दनें कवयिता केला ।

तो एकादशाचा पावला । अतिसखोला एकत्वबोध ॥७॥

त्या एकत्वाची निजस्थिती । पावला पुरुरवाभूपती ।

दृढ अनुताप विरक्ती । भगवद्भक्ती सत्संगें ॥८॥

हें सव्विसावे अध्यायीं जाण । स्वमुखें बोलिला श्रीकृष्ण ।

सत्संगें भगवद्भजन । तेणें वैराग्य पुर्ण साधकां ॥९॥

न करितां भगवद्भक्ती । कदा नुपजे विरक्ती ।

विरक्तीवीण भगवत्प्राप्ती । नव्हे कल्पांतीं साधकां ॥१०॥

ऐसें बोलिला श्रीकृष्ण । तें उद्धवें जीवीं धरुनि पूर्ण ।

भगवद्भक्ति पूजाविधान । क्रियायोग जाण पुसत ॥११॥

. . .