श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २ रा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १ ला   श्लोक ३ रा

एतद्वदन्ति मुनयो, मुहुर्निःश्रेयसं नृणाम् ।

नारदो भगवान् व्यास, आचार्योऽङिगरसः सुतः ॥२॥

पूर्वी वेदविचारनिष्ठ । सुरवर्य मुनिश्रेष्ठ ।

हेंचि अनुवादले स्पष्ट । अतिवरिष्ठ विवेकी ॥१८॥

पूजाविधान प्रसिद्ध । बोलिला देवर्षि ’नारद’ ।

अंगिराचा पुत्र अगाध । ’देवगुरु’ प्रबुद्ध हेंचि बोले ॥१९॥

जो ’व्यास’ सत्यवती सुत । जो कां नारायण मूर्तिमंत ।

जेणें प्रकट केला वेदार्थ । जो विख्यात महाकवि ॥२०॥

पुराणकविकर्ता तो साङग । यालागीं ’व्यासोच्छिष्टमिदं जग’ ।

तेणेंही भगवत्पूजामार्ग । हा क्रियायोग बोलिजे ॥२१॥

असो इतरांची चावटी । जो पितामह सकळ सृष्टी ।

जो जन्मला विष्णूच्या पोटीं । तेणेंही या गोष्टी दृढ केल्या ॥२२॥

. . .