श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ५ वा   श्लोक ७ वा

श्रीभगवानुवाच -

नह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव ।

संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥६॥

ज्याचें ऐकतां वचन । वेदवाक्या पडे मौन ।

ज्याची करितां आठवण । मनपणा मन स्वयें मुके ॥५०॥

जो वेदार्थप्रकाशक । जो अर्काचा आदि अर्क ।

तो उद्धवासी यदुनायक । स्वमुखें देख बोलत ॥५१॥

आगमनिगमोक्तप्रकार । माझी पूजाविधी सविस्तर ।

सांगतां अनंत अपार । न कळे पार ब्रह्मादिकां ॥५२॥

उद्धवा ऐक पां तत्त्वतां । मी देवादिदेव झालों वक्ता ।

तरी पूजाविधानकथा । समूळ सर्वथा न सांगवे ॥५३॥

जरी झाले अतिसज्ञान । तरी पूजाविधिविधान ।

सांगावया समर्थपण । सर्वथा जाण असेना ॥५४॥

एवं पूर्वोक्तप्रकार । आगमनिगमनिजसार ।

निवडूनि संक्षेपाकार । तुज मी साचार सांगेन ॥५५॥;

पूजाविधिनिजसार । त्रिविध विधान त्रिप्रकार ।

ऐक त्याचाही विचार । विधिउपचारविभागें ॥५६॥

. . .