श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १२ वा   श्लोक १४ वा

चलाचलेति द्विविधा, प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् ।

उद्वासावाहने न स्तः, स्थिरायामुद्धवार्चने ॥१३॥

अचेतनाचेतनप्रकार । जडातें जीववी साचार ।

’जीव’ शब्दें चिन्मात्र । मुख्य परमेश्वर बोलिजे ॥५॥

भक्तभावार्थें साचा । त्या जीवाचें निजमंदिर ।

प्रतिमा जंगम-स्थावर । आगमशास्त्रसंमतें ॥६॥

तेथें स्थावरमूर्तिपूजन । साधकें करितां आपण ।

न लगे आवाहनविसर्जन । तेथ अधिष्ठान स्वयंभ ॥७॥

. . .