श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २८ वा   श्लोक ३० व ३१ वा

दुर्गां विनायकं व्यासं, विष्वक्सेनं गुरुन् सुरान् ।

स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्, पूजयेत्प्रोक्षणादिभिः ॥२९॥

दुर्गा विनायक जाण । व्यास आणि विष्वक्सेन ।

चहूं कोनीं चारी स्थापून । करावें पूजन देवाभिमुख ॥६६॥

मूळमूर्तीसी अभिन्नाकारु । गुरु आणि परमगुरु ।

परमेष्ठिगुरुसी एकाकारु । पूजाप्रकारु करावा ॥६७॥

इंद्रादि अष्टौ लोकपाळ । आह्वानूनियां सकळ।

स्थापूनि अष्टौ दिशा केवळ । तेही तत्काळ पूजावे ॥६८॥

गुरु-दुर्गादिक लोकपाळ । पूजावे सांगोपांग सकळ ।

प्रोक्षणपाद्यादि अविकळ । पूजा निश्चळ करावी ॥६९॥

तेचि पूजेचे पूजोपचार । कोण कोण पैं प्रकार ।

साही श्लोकीं शार्ङगधर । संक्षेपाकार सांगत ॥२७०॥

. . .