श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३२ वा   श्लोक ३४ वा

पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान् ।

धूपदीपोपहार्याणि, दद्यान्मे श्रद्धयार्चकः ॥३३॥

एवं मूर्ति शृंगारिल्या पूर्ण । द्यावें पाद्य अर्घ्य आचमन ।

देऊनि मधुपर्कविधान । करावें पूजन श्रद्धायुक्त ॥८८॥

गंधाक्षता शुद्ध सुमन । धूप दशांग दीपदान ।

दीपावली नीराजन । श्रद्धा मदर्चन साधकां ॥८९॥

. . .