श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३३ वा   श्लोक ३५ वा

गुडपायससर्पींषि, शष्कुल्याऽपूपमोदकान् ।

संयावदधिसूपांश्च, नैवेद्यं सति कल्पयेत् ॥३४॥

झाल्या धूप दीप नीरांजन । देवासी वोगरावें भोजन ।

नानापरीचें पक्वान्न । अन्न सदन्न रसयुक्त ॥२९०॥

मांडा साकरमांडा गुळवरी । शष्कुल्या अमृतफळें क्षीरधारी ।

दुधामाजीं आळिली क्षीरी । वाढिली परी वळिवट ॥९१॥

मधुवडा कोरवडा । लाडू तिळवयांचा जोडा ।

रुची आला अंबवडा । ठायापुढां वाढिंनला ॥९२॥

पत्रशाकांची प्रभावळी । भात अरुवार जिरेसाळी ।

सूप सोलींव मुगदाळी । गोघृत परिमळी सद्यस्तप्त ॥९३॥

सांजा सडींव गुळयुक्त । एळा मिरें घालूनि आंत ।

पाक केला घृतमिश्रित । सेवितां मुखांत अरुवार ॥९४॥

कथिका तक्राची गोमटी । आम्ररसें भरली वाटी ।

शिखरणी केळांची वाढिली ताटीं । देखोनि लाळ घोंटी अमरेंद्र ॥९५॥

दधि दुग्ध साय साकर । नैवेद्या वाढिले परिकर ।

देव न पाहे उपचार । श्रद्धा श्रीधर तृप्त होय ॥९६॥

सामर्थ्य असलें करावयासी । तरी हे परवडी प्रतिदिवशीं ।

नैवेद्य अर्पावे देवासी । ना तरी पर्वविशेषीं अर्पावे ॥९७॥

उपास्यमूर्ति जे साचार । ते जयंतीस सविस्तर ।

पर्वविशेषीं उपचार । पूजा अपार हरि सांगे ॥९८॥

. . .